PREHLÁSENIE PREVÁDZKOVATEĽA O SPRACÚVAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ja – Zuzana Bednárová prehlasujem ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“), že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb som prijala primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Nižšie Vám uvádzam informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

V prípade potreby sa jednotlivé informácie môžete ako dotknutá osoba dozvedieť taktiež aj telefonicky na: +421 918 570 113 emailom na adrese: kontakt@zuzanabednarova.sk alebo prostredníctvom mojej webovej stránky https://www.zuzanabednarova.sk/.

Prevádzkovateľ

Zuzana Bednárová – kandidát na primátorku mesta Prešov.

Vaše údaje spracúvam pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že stanovujem účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujem, určujem prostriedky spracúvania a zodpovedám za ich riadne vykonanie.

Sprostredkovatelia a Príjemcovia – tretie strany

Prevádzkovateľ môže v určitých prípadoch spracúvať osobné údaje dotknutých osôb aj prostredníctvom sprostredkovateľov (dodávateľov), ktorí sú poverení spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 28 Nariadenia GDPR.

Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v mene Prevádzkovateľa. Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa nemá negatívny vplyv na výkon a uplatňovanie práv dotknutej osoby. Prevádzkovateľ využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich primerané technické, organizačné a ďalšie opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby bola v plnom rozsahu zabezpečená ochrana práv dotknutej osoby. 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb môže využívať nasledujúce kategórie sprostredkovateľov:

•  spoločnosti zabezpečujúce dodávky technického riešenia, služby webhostingu, údržby a podpory IT systémov používaných Prevádzkovateľom :  Websupport  s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava

•  spoločnosti zabezpečujúca dodávky služieb v oblasti marketingu :  Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street , Dublin 4, Írsko  / Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square-Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko

Vaše osobné údaje sú poskytované taktiež osobám konajúcim na základe poverenia prevádzkovateľom, prípadne právnemu zástupcovi, audítorom, orgánom štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru.

Účely spracúvania osobných údajov ich právny základ

Webovou stránkou https://www.zuzanabednarova.sk/ chcem zviditeľniť svoje aktivity v prospech občanov mesta, kde pri určitých procesoch dochádza ku spracúvaniu ich (Vašich) osobných údajov. Nižšie uvádzam účely a právne základy spracúvania osobných údajov:

Zverejňovanie fotografií z verejných udalostí na webovej stránke, na sociálnej sieti Facebook a Instagram 

Prijímanie a spracúvanie osobných údajov prostredníctvom fotografií, ktoré následne zverejňujem na webovej stránke https://www.zuzanabednarova.sk/ a  taktiež na sociálnej sieti Facebook: https://www.facebook.com/bednarovazuzana  za účelom zviditeľnenia mojich aktivít v prospech občanov mesta, prebieha v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – konkrétne na základe konkludentného súhlasu (súhlasu so spracúvaním osobných údajov). Svoj súhlas máte možnosť kedykoľvek odvolať.

Komunikácia s občanmi ako dotknutými osobami rôznymi komunikačnými kanálmi

V prípade, ak ma budete chcieť kontaktovať telefonicky, elektronickou poštou ako napr. napísať mi Váš názor, hodnotenie, sťažnosť, námietku, prípadne riešiť nejaký dopyt alebo problém, neváhajte sa so mnou spojiť a ja Vám rada pomôžem. Za týmto účelom budem spracúvať Vaše kontaktné osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Mojim oprávneným záujmom v tomto prípade je pomôcť dopytujúcim sa osobám ale tiež vybaviť otázky, prípadne žiadosti alebo sťažnosti tretích osôb. Takéto spracúvanie máte právo kedykoľvek namietať. 

Zoznam spracúvaných osobných údajov

V závislosti od konkrétneho účelu spracúvania spracúvam rôzne kategórie Vašich osobných údajov, konkrétne:

  1. Zverejňovanie fotografií z verejných udalostí na webovej stránke a na sociálnej sieti Facebook a Instagram

– fotografie s podobizňou zachytávajúce momenty z verejných udalostí.

  1. Komunikácia s dotknutými osobami rôznymi komunikačnými kanálmi

 – meno, e-mail, text správy, vo výnimočných prípadoch telefónne číslo.

Doba spracúvania a uchovávania Vašich osobných údajov

Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – na základe konkludentného súhlasu (súhlasu so spracúvaním osobných údajov) spracúvam po dobu 4 rokov alebo do odvolania súhlasu. V prípade končiacej doby spracúvania a pretrvávajúceho môjho záujmu pokračovať v spracúvaní údajov, realizujem kontakt dotknutej osoby, kedy je možné súhlas so spracúvaním osobných údajov na definovaný účel obnoviť a predĺžiť na nasledujúce obdobie. V prípade neudelenia opätovného súhlasu, alebo nereagovaní na vykonaný kontakt, Vaše osobné údaje už nebudem ďalej spracúvať – tzn. že ich automaticky vyradím z evidencie, elektronické údaje technicky vymažem zo systémov a fyzické skartujem. 

Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – na základe oprávneného záujmu, ktoré boli získané pri reakcii na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku ohľadne poskytovaných služieb a otázok, po vybavení neboli následne postúpené do ďalšieho procesu spracúvania, sú bezodkladne vymazané.

Ako Prevádzkovateľ zabezpečím výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako: 

– boli naplnené všetky účely spracúvania, na ktoré ste nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo

– uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo

– bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti; a/alebo

– nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov;

– a súčasne netrvá oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvam na žiadny mnou vymedzený účel. Ak je to možné, informujem dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytnem potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie, všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujem.

V prípade záujmu o ďalšie informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov ma prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na mojom webovom sídle

Cezhraničný prenos osobných údajov a informácie o spoločnom prevádzkovateľovi

Ku cezhraničnému prenosu dochádza v rámci zverejňovania fotografií z verejných udalostí na sociálnej sieti Facebook.

V rámci záujmu zviditeľňovať svoje aktivity širokej verejnosti som vytvorila profil https://www.facebook.com/bednarovazuzana/  (fanúšikovskú stránku), pričom v zmysle Rozsudku Súdneho Dvora Európskej únie (veľká komora) z 5. júna 2018 (*)(i) vo veci C 210/16, Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig Holstein proti Wirtschaftsakademie Schleswig Holstein GmbH, za účasti: Facebook Ireland Ltd, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht a Rozsudku Súdneho dvora Európskej únie z 29. júla 2019 vo veci C 40/17 Fashion ID GmbH & Co. KG proti Verbraucherzentrale NRW eV, za účasti: Facebook Ireland Ltd, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen sa spoločnosť Facebook Ireland Ltd s mojou osobou považujú za spoločných prevádzkovateľov.

Moja fanúšikovská stránka je sprístupnená pre osoby, ktoré majú viac ako 16 rokov. Ja  ako prevádzkovateľ môžem získavať aj anonymné štatistické údaje o návštevníkoch  stránky. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom Cookies, pričom každý zo súborov cookie obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je  aktívny počas obdobia 2 rokov a spoločnosť Facebook Ireland Ltd. ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníka  fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok.

Prevádzkovateľ vytvorením fanúšikovej stránky na Facebooku umožňuje spoločnosti Facebook, aby umiestňoval Cookies na  počítači alebo akomkoľvek  inom zariadení osoby, ktorá jeho fanúšikovskú stránku navštívila, bez ohľadu na to, či táto osoba má alebo nemá účet na Facebooku. Za týchto podmienok sú v súlade s Nariadením GDPR  prevádzkovateľ a Facebook spoločne zodpovední za spracúvanie osobných údajov užívateľov tejto fanúšikovskej stránky. Takýmto spôsobom využívané Cookies spravuje výlučne spoločnosť Facebook Ireland Ltd. Zásady spracúvania osobných údajov a Cookies:  https://www.facebook.com/about/privacy/ a https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Prevádzkovateľ v rámci fanúšikovskej stránky spracúva aj ďalšie kategórie osobných údajov o užívateľoch (v závislosti od profilového nastavenia užívateľa) v prípade, ak napr. užívateľ reaguje na príspevky prevádzkovateľa, zdieľa príspevky alebo využíva tlačidlá ako Páči sa mi to a pod. Poskytovanie osobných údajov užívateľmi je dobrovoľné, bez ich poskytnutia osobné údaje nebudú spracúvané. Takéto spracúvanie je možné na základe zákonného dôvodu, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je zdieľanie informácii zo života mesta, aktuálnych udalostí, zaujímavosti a pozvánok na podujatia. Osobné údaje sú ďalej spracúvané spoločnosťou Facebook Ireland Ltd. a v špecifických prípadoch môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené kontrolným orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní. Pri prenose osobných údajov do USA a tretích krajín spoločnosť Facebook používa štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou, ako aj rozhodnutia o primeranosti týkajúce sa prenosu do určitých krajín, pokiaľ je to relevantné.

Užívateľ ako dotknutá osoba si môže v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov uplatniť svoje práva – ich zoznam a spôsob uplatnenia je uvedený v sekcii Práva dotknutej osoby.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

Ako návštevník môjho webu a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva si môžete:
– Prostredníctvom telefonického kontaktu: +421 918 570 113;
– Prostredníctvom elektronickej pošty: kontakt@zuzanabednarova.sk;
– Písomne na adrese Prevádzkovateľa: Zuzana Bednárová

Budem sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpoviem najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti. Platné právne predpisy a Nariadenie GDPR, resp. Zákon Vám zabezpečujú najmä:

Právo na prístup – Máte právo od mňa požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavam veľké množstvo údajov, môžem od Vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvam.

Právo na opravu – K tomu, aby som o Vás neustále spracúval len aktuálne osobné údaje potrebujem, aby ste ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvam nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu.

Právo na výmaz – Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia, resp. § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvam nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvam ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažem ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania – Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona, môžete požadovať, aby som obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad počas toho, ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby som údaje vymazal, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvam ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenosnosť – Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase a zároveň vykonávam spracúvanie automatizovanými prostriedkami, máte právo od obdržať Vaše osobné údaje, ktoré som od Vás získal v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesiem priamo k inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať voči spracúvaniu – Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov vykonávané na základe oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzím a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudem a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudem.

Právo podať sťažnosť – Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

Právo odvolať súhlas – Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať napr. marketingové ponuky, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.

Kontaktné údaje Úradu a zodpovednej osoby

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Adresa: 

Hraničná 12

820 07, Bratislava 27

Slovenská republika

IČO: 36 064 220

Podateľňa:

pondelok – štvrtok: 8:00 – 15:00

piatok: 8:00 – 14:00

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:

Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20

Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11

Sekretariát úradu +421 2 323 132 14       

Fax: +421 2 323 132 34

Hovorca:

mobil: 0910 985 794

e-mail: hovorca@pdp.gov.sk 

E-mail :

a) všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk 

b) pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk 

c) webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk 

d) na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.

e) emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.  Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk

Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle Úradu (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov).